Chcem nezáväznú
cenovú ponuku

.: Prípadová štúdia -> veľká strojárenská spoločnosť STROJOS

internetová stránka, PPC, katalógová, bannerová, mobilná a emailová reklama, SEO, FLASH , DVD a PowerPoint prezentácie, PR články, copywriting

.: Základné informácie

STROJOS je veľká strojárenská spoločnosť zameraná na výrobu priemyselných strojov. Zákazníci spoločnosti STROJOS sú podnikateľské subjekty tzv. B2B zameranie. Sídlo spoločnosti sa nachádza pri Piešťanoch. Obchodní partneri spoločnosti sú hlavne zo Slovenska, Českej republiky a Nemecka. STROJOS by chcel v blízkej budúcnosti posilniť svoju pozíciu na Slovensku a expandovať do Poľska, Maďarska a Rakúska. 

.: Definovanie potrieb

Marketingové oddelenie STROJOSu sa rozhodlo prezentovať spoločnosť ako modernú a dynamickú spoločnosť, ktorá patrí do nadnárodného konglomerátu. Z tohto dôvodu chcú marketéri spoločnosti modernizovať svoju internetovú stránku podľa korporátneho dizajnu materskej spoločnosti. Všetky marketingové materiály, novinky, prehľad produktového portfólia a ostatné informácie chcú umiestniť na novú internetovú stránku. Takisto požadujú vytvoriť profil spoločnosti vo forme PowerPointovej prezentácie. Na lepšiu komunikáciu pri obchodných stretnutiach požadujú vytvoriť firemné prezentačné DVD, ktoré by malo obsahovať podrobné informácie o spoločnosti, prehľad produktového portfólia, obrazový materiál a doplnkové informácie k vyrábaným produktom v digitálnej podobe. Za účelom zvýšenia povedomia o spoločnosti medzi odbornou verejnosťou a potencionálnymi zákazníkmi chce spločnosť prezentovať novú technológiu, jedinečnú na Slovensku, formou PR reklamy na odborných internetových portáloch a médií. Z hľadiska marketingového potenciálu internetu ako nástroja na vyhľadávanie dodávateľov a obchodných partnerov, chce marketingové oddelenie spoločnosti STROJOS realizovať veľkú časť z naplánovaných marketingových aktivít práve na internete. Z tohto dôvodu potrebujú vypracovať marketingový plán a realizovať jednotlivé kroky komplexnej reklamnej kampane na internete.

.: Stratégia marketingu na internete

STROJOS vyhlásil výberové konanie, ktoré vyhrala naša spoločnosť. Po zadefinovaní požadovaných úkonov a cieľov, zanalyzovaní oblasti podnikania a konkurencie sme pre STROJOS vytvorili nasledovnú marketingovú stratégiu na internete.

1. Internetová stránka

Internetová stránka spoločnosti STROJOS obsahuje iba základné informácie, ktoré boli pravidelne aktualizované. Z dôvodu, že marketingové oddelenie STROJOSu požaduje vytvoriť novú funkcionalitu, ktorá by sa veľmi ťažko implementovala do aktuálnej internetovej stránky vrátane zakúpenia licencie na aktualizáciu, sme STROJOSu doporučili vytvoriť novú modernú stránku postavenú na CMS systéme.
Jednou z výhod použitia nového CMS systému je možnosť nastaviť korporátne procesy a prístupové práva do systému. Každá zmena vykonaná v CMS systéme je zaznamenaná. Taktiež publikácia obsahu môže byť vo viacerých krokoch. Napríklad obsah môže schvalovať a publikovať až editor. Ďalšie výhody sú v jednoduchej správe obsahu, rýchlosti rozšírenia funkcionality, robustnosti a stability systému.
Dizajn novej internetovej stránky je striktne definovaný korporátnym dizajnom materskej spoločnosti. Marketingové oddelenie STROJOSu však nechce použiť presnú kópiu dizajnu internetovej stránky materskej spoločnosti. Požaduje nový moderný a ľahký dizajn, relevantný k priemyselnej strojárenskej výrobe.

Štruktúra novej internetovej stránky je rozdelená do niekoľkých sekcií.

  • Prvá sekcia je imidžová hlavná stránka, základný prehľad o spoločnosti a kontaktné informácie.
  • Druhá sekcia je zameraná na výrobu, služby, materiály, logistiku a technológie.
  • Tretia sekcia poskytuje prehľad vyrábaných produktov, poskytované služby, doplňujúce materiály k výrobkom (návody, brožúry,..) a informácie pre aktuálnych a potencionálnych partnerov.
  • Štvrtá sekcia obsahuje detailné informácie o spoločnosti ako profil spoločnosti, história, referencie atď.
  • Posledná piata sekcia poskytuje informácie o materskej spoločnosti, jej pôsobenia, histórie a pod.

Internetová stránka je štandardne optimalizovaná pre internetové vyhľadávače (SEO). Nová stránka bude vytvorená vo viacerých jazykových verziách a to: slovensky, nemecky, poľsky, maďarsky a anglicky. Vyhľadávanie na stránke je taktiež štandardom. STROJOS trval na detailnom implementovaní analytického nástroja. Aj keď internetová stránka nieje určená pre obyčajných návštevníkov, je dôležité vedieť čo návštevníci stránky hľadajú, prečo zo stránky odchádzajú, aké zobrazovacie zariadenia používajú, či našli to čo hľadali a pod.

So spoločnosťou STROJOS sme sa následne dohodli na paušálnej forme spolupráce definovanej v "Zmluve o správe a údržbe". Spoločnosti STROJOS sme analýzou definovali potrebných 10 hodín mesačne s jednorazovým presunom nevyčerpaných hodín do ďalšieho mesiaca. V predpokladaných prácach je zadefinované zverejňovanie noviniek a PR informácií vo všetkých používaných piatich jazykoch, zasielanie mesačných newslettrov pre partnerov, grafické práce a pod.

2. Internetový marketing

Katalógová reklama

Spoločnosti STROJOS sme doporučili zaradiť svoju internetovú stránku do internetových katalógov so základným popisom služieb. Tento úkon zvýši nájditeľnosť stránky na internete a taktiež sa týmto vytvoria spätné linky, ktoré zvýšia hodnotenie stránky internetovými vyhľadávačmi. Platené zápisy sme odporučili na desiatich internetových katalógoch. Tri z nich sú všeobecné najnavštevovanejšie internetové katalógy a ostatných sedem katalógov je špecializovaných na strojárenskú výrobu a B2B, ktoré navštevujú potencionálni partneri.

PPC reklama (platba za kliknutie) v internetových vyhľadávačoch

STROJOSu sme zrealizovali PPC reklamnú kampaň, ktorá nieje zameraná na výkon, ale iba na „pozbieranie“ ľudí, ktorí vyhľadávajú špecializované priemyselné produkty a služby. Takýchto ľudí nieje veľa, ale spoločnosť by mala využiť každú možnosť ako získať zákazníka. PPC reklama je spoplatnená iba za prekliky. To znamená, že za pár jednotiek Eur do mesiaca môže táto reklama priniesť objednávku na stroj v hodnote niekoľko desiatok tisíc Eur. Ak bude niekto hľadať pomocou internetového vyhľadávača Google napríklad slovo „špecializovaná výroba strojov“ a bude z geografickej oblasti pôsobenia spoločnosti, potom sa mu zobrazí reklama spoločnosti STROJOS. Za reklamu sa platí iba v prípade prekliku na internetovú stránku STROJOSu.

PPC reklama v systéme Google AdWords bude realizovaná v piatich jazykoch: slovensky, česky, poľsky, nemecky a maďarsky. Kedže v Českej republike má stále majoritné zastúpenie medzi internetovými vyhľadávačmi Seznam.cz, budeme PPC kampaň realizovať aj v systéme SKLIK, ktorý zobrazuje reklamu v tomto vyhľadávači.

PPC reklamu budeme realizovať taktiež v systéme eTarget, ktorý je menej efektívnejší ako reklama v internetovom vyhľadávači Google, ale dokáže pri reklamnom texte zobraziť obrázok a reklamu umiestňuje na väčšinu slovenských internetových stránok. Tento systém je viac vhodný pre budovanie povedomia o spoločnosti STROJOS.

Spoločnosti STROJOS sme na začiatku zadefinovali 500 kľúčových slov, ktoré sú relevantné k oboru jeho podnikateľskej činnosti. Realizovanú PPC kampaň sme prepojili s analytickým nástrojom, ktorý detailne monitoruje činnosť privedených návštevníkov. Ako parametre PPC reklamy sme nastavili maximálnu cenu za privedeného návštevníka 0,05€. Geografickú polohu Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko a Rakúsko. STROJOSU budeme pravidelne zasielať reporty o aktuálnom stave PPC reklamnej kampane, koľko minuli peňazí z rozpočtu, aká bola konverzia na potencionálneho zákazníka, koľko získali návštevníkov a pod. Taktiež sme sa dohodli na priebežnej správe prebiehajúcej kampane.

Bannerová reklama

Pre STROJOS budeme realizovať bannerovú kampaň na základe nového redizajnu internetovej stránky a vytvorenou marketingovou stratégiou, ktorá sa zameriava na propagovanie poskytovanej vysokej kvality služieb priradením spoločnosti k nadnárodnému konglomerátu. Reklamná kampaň bude spustená na špecializovanom strojárenskom portáli a na internetovej verzii denníka Hospodárske noviny.

Scénar bannera bude dbať na imidžovú stránku spoločnosti a jej priradenie k nadnárodnému konglomerátu. Prvá časť navodí strojárenskú tématiku zobrazením animácie priemysleného stroja s logom spoločnosti STROJOS. Následne sa zobrazia informácie o poskytovaných službách spolu s informáciou o materskej spoločnosti. Banner bude ladený moderne a dynamicky v korporátnych farbách spoločnosti STROJOS.

Na záver reklamnej bannerovej kampane spoločnosti STROJOS vyhotovíme záverečnú správu s celkovým zhodnotením kampane, jej prínosoch a efektívnosti. Táto správa poskytne prehľad výsledkov reklamnej kampane, počet oslovených ľudí, ich vykonané akcie a dopady na internetovú stránku STROJOSu.

3. Elektronický marketing

PowerPoint-ová prezentácia

Marketingové oddelenie spoločnosti STROJOS zadefinovalo požiadavku na vytvorenie prezentácie profilu spoločnosti, ktorá by mohla byť použitá pri obchodných stretnutiach (napr. s investormi, bankou, zákazníkmi) alebo umiestnená na internetovej stránke spoločnosti. Z tohto dôvodu musí byť vytvorená prezentácia ľahko aktualizovateľná s možnosťou jednoduchého doplnenia údajov pre konkrétny účel využitia.

Prezentácia profilu spoločnosti by mala obsahovať základný popis spoločnosti, jej podnikovú štruktúru, údaje o výrobnom zameraní, poskytované služby, technológie a referencie. Pre jednotlivé účely použitia prezentácie (napr. pre investorov) sme vytvorili šablóny na jednoduché vloženie doplňujúcich údajov ako napríklad zobrazenie finančných ukazovateľov.

Prezentačné DVD

Obchodný zástupcovia spoločnosti požadovali od marketingového oddelenia jednoduchý a zároveň komplexný spôsob distribúcie marketingových materiálov. Taktiež spôsob ako elegantne doručiť potencionálnemu zákazníkovi technologické a iné požadované informácie o výrobných možnostiach a referenciách spoločnosti STROJOS. Ako názorne zobraziť technológiu výroby na obchodnom jednaní. Ďalej požadovali spôsob ako efektívne osloviť návštevníkov na veľtrhoch, ktorí prechádzajú okolo výstavného stánku STROJOSu.

Na základe týchto požiadaviek sme vytvorili pre STROJOS prezentačné DVD médium, ktoré obsahuje podrobné informácie o spoločnosti, prehľad produktového portfólia, obrazový a video materiál a doplnkové informácie k produktom v digitálnej podobe.

Systém DVD prezentácie spočíva v jeho vložení do počítača alebo televízora (v prípade použitia USB média). Po vložení sa spustí sprievodca, pomocou ktorého sa možno dostať k požadovaným informáciam – zobraziť portfólio, prehrať video o spoločnosti, zobraziť obrazový materiál a pod. V prípade použitia prezentačného DVD na veľtrhoch sa spustí opakované prehrávanie videomateriálu o spoločnosti a ukážky výroby priemyselných zariadení.

PR články

Po vytvorení novej internetovej stránky spoločnosti a publikovaní informácií sme zrealizovali pre STROJOS PR kampaň zameranú na výrobné možnosti a technológie spoločnosti. Pre STROJOS sme vybrali niekoľko špecializovaných internetových portálov, ktoré sa venujú priemyselnej tématike.

Reklamná PR kampaň na internete bola zrelizovaná pomocou troch PR článkov, ktoré sa postupne prezentovali na daných internetových portáloch. Prvý článok sa týkal novej výrobnej technológii, novinke na slovenskom priemyselnom trhu. Tento článok sa nám podarilo bezplatne umiestniť na všetkých troch portáloch vo forme informačného článku. Druhý PR článok bol vytvorený v spolupráci s jedným z portálov a bol vypracovaný formou reportáže. Tretí PR článok bol vytvorený s cieľom prezentovať poskytované služby STROJOSu, ako inovatívnej spoločnosti s garanciou kvality vyrábaných produktov. Článok taktiež obsahoval informácie o začlenení spoločnosti do nadnárodného konglomerátu.

Všetky PR články boli dôsledne monitorované a na záver kampane sme pre STROJOS vypracovali záverečnú analýzu zrealizovanej PR reklamnej kampane.

FLASH aplikácia / animácia

Za účelom zvýšenia informatívnosti stránky venujúcej sa novej technológii, jedinečnej na slovenskom trhu, sme pre STROJOS vytvorili animáciu procesu funkčnosti novej technológie. Animácia zobrazovala postupné kroky pri výrobe ilustračného produktu, na ktorom boli zobrazené výhody použitia novej technológie.

Z analytických dát internetovej stránky sme následne zistili zvýšenie času prezerania danej sekcie o 120% , čo jednoznačne dokazuje záujem o animované demonštrovanie výroby pomocou novej technológie.
 

 

Chcem nezáväznú cenovú ponuku
Ilustračný obrázok - prehľad portfólia spoločnosti Avilu s.r.o. | e-commerce solutions

Pozor! pozrite si naše produktové portfólio (klikni sem)


 
Používame cookies. Pokračovaním používania našich služieb s tým súhlasíte. | Ok | Viac info >>